en pl
Zj�cie

Szmaciak gazisty fot. arch MPN

zobacz ca�� galeri� ]

 

wi�cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Plan Ochrony » O projekcie

O projekcie

Opracowanie planu ochrony Ostoi Magurskiej PLH 180001 i planu ochrony Magurskiego Parku Narodowego

Projekt: POIS.05.03.00-00-276/10

W dniu 25 stycznia 2011 r. została podpisana umowa na realizację projektu „Opracowanie planu ochrony Ostoi Magurskiej PLH 180001 i planu ochrony Magurskiego Parku Narodowego”.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) – działanie 5.3 – Opracowanie planów ochrony.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 910 219,81 PLN, wartość dofinansowania wyniosła 2 780 655,11 PLN, z czego 2 457 665,37 zł pochodziło z EFRR, 322 989,74 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet własny wyniósł 129 564,70 PLN.

Celem projektu jest opracowanie planów ochrony: Magurskiego Parku Narodowego, Ostoi Magurskiej oraz planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski. Zakres planu ochrony Ostoi Magurskiej oraz zakres planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski dla terenów leżących w granicach MPN zostaną włączone w plan ochrony Magurskiego PN. Dla terenów Ostoi Magurskiej leżących poza granicami MPN (645,6 ha) powstanie odrębny plan ochrony, natomiast dla terenów ostoi Beskid Niski leżących poza granicami MPN (132557,7) zostanie opracowany plan zadań ochronnych. Wszystkie wymienione dokumenty planistyczne powstaną w oparciu o wypracowaną wspólną strategię ochrony przyrody dla tych trzech obszarów. Opracowanie takiej długoletniej strategii wymaga dobrego rozpoznania stanu ochrony poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz zdiagnozowania wynikających z tego rozpoznania istniejących oraz potencjalnych zagrożeń. W przypadku obszarów dla których tworzone będą plany ochrony w zasadzie pokrywających się terytorialnie, istnieje już znaczące rozpoznanie przyrodnicze, którego dokonano w procesie przygotowania wcześniejszego Planu Ochrony Magurskiego Parku Narodowego. Ponadto dostępne są dane z realizacji badań naukowych na terenie Parku oraz prowadzonego przez Służbę Parku monitoringu przyrodniczego (po 2000 roku).

Działania w obrębie niniejszego projektu przy pełnym wykorzystaniu tego bogatego zasobu informacji będą się koncentrować na realizacji zadań jak podano poniżej:

 1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej 
 2. Aktualizacja Operatu Ochrony Ekosystemów Leśnych 
 3. Aktualizacja Operatu Ochrony Ekosystemów Nieleśnych 
 4. Aktualizacja Operatu Ochrony Flory 
 5. Aktualizacja Operatu Ochrony Fauny 
 6. Aktualizacja Operatu Ochrony Przyrody Nieożywionej 
 7. Aktualizacja Operatu Ochrony Walorów Krajobrazowych i Zasobów Kulturowych 
 8. Aktualizacja Operatu Zagospodarowania Turystycznego 
 9. Aktualizacja Operatu Wytyczne do Planów Zagospodarowania Przestrzennego 
 10. Wykonanie Operatu Ochrony Ekosystemów Wodnych 
 11. Opracowanie Operatu Ochrony Ptaków na terenie Ostoi Beskid Niski 
 12. Opracowanie Syntezy Planów Ochrony Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego oraz planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski 
 13. Kontrola merytoryczna i techniczna zaktualizowanych i wykonanych operatów oraz przeprowadzonych prac 
 14. Organizacja warsztatów na temat realizacji przedsięwzięcia Opracowanie Planu Ochrony Magurskiego PN , Planu Ochrony Ostoi Magurskiej i Planu Zadań Ochronnych Ostoi Beskid Niski 
 15. Zatrudnienie administratora projektu 
 16. Obsługa merytoryczna i logistyczna realizowana przez pracowników Magurskiego PN 
 17. Obsługa księgowo-rachunkowa

Przy prowadzeniu prac inwentaryzacyjnych szczególna uwaga zostanie poświęcona gatunkom i siedliskom priorytetowym objętym ochroną w „Ostojach Natura 2000" nad którymi Dyrektor MPN sprawuje nadzór. Efektem ekologicznym osiągniętym w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie poprawa warunków siedliskowych flory i fauny oraz usprawnienie procesu zarządzania ochroną przyrody. Powstanie jedna spójna strategia ochrony przyrody dla trzech autonomicznych form ochrony przyrody Ostoi Magurskiej i Magurskiego PN, których działania dotyczą praktycznie tego samego terenu oraz Ostoi Beskid Niski, której powierzchnia jest ok. 8 - krotnie większa od powierzchni MPN.

Prace wykonane w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-276/10 w 2012 roku:

1. Operat Ochrony Ekosystemów Leśnych
W ramach pierwszego etapu prac terenowych, zakres prac, zgodnie ze specyfikacją obejmował:

1. Inwentaryzacja drzewostanów na stałych powierzchniach kołowych (pomiary na 183 stałych powierzchniach próbnych -warstwa drzewostanu, martwe drewno, odnowienie lasu, spisy florystyczne) dla trzech obwodów ochronnych: Baranie, Polany, Huta Krempska.
2. Lotniczy skaning laserowy LIDAR:
- pozyskanie danych źródłowych
- opracowanie NMT
- opracowanie NMPT
- przekazanie chmury punktów w plikach

2. Operat Ochrony Flory
Prace terenowe prowadzono we wrześniu i obejmowały one zebranie danych terenowych o gatunkach obcych inwazyjnych, wybranym gatunku Natura 2000 oraz wybranych gatunkach "specjalnej troski" MPN. O doborze przedmiotów badań decydowała fenologia gatunków.

I. Gatunki obce
W ramach prac terenowych przeprowadzono wszystkie zaplanowane zadania dotyczące gatunków obcych, tj. przeprowadzono inwentaryzację 5 wytypowanych gatunków (Barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskii, Rdestowiec ostrokończysty Reynourtia japonica, Niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera, Kolczurka klapowana Echinocystis lobata, Rudbekia (Roztocznica) naga Rudbeckia laciniata) we wskazanych przez MPN kwadratach o bokach 1 km x 1 km.  W trakcie prac odnotowywano także inne, zaobserwowane gatunki obce o cechach inwazyjnych, jak: Słonecznik bulwiasty Helianthus tuberosus, Nawłoć późna Solidago serotina, Winobluszcz pięciolistkowy Pathenocissus quinqefolia, Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia.
II. Gatunki Natura 2000
Spośród gatunków Natura 2000 prace objęły jedynie Rzepika szczeciniastego Agrimonia pilosa, na 2, wskazanych przez MPN stanowiskach.
III. Gatunki specjalnej troski
Spośród gatunków specjalnej troski, badaniami terenowymi w 2012 roku zostało objętych 6 gatunków: Zimowit jesienny Colchicum autumnale, Goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe, Rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa, Podejźrzon rutolistny Botrychium multifidum, Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, Września pobrzeżna Myricaria germanica.


3. Operat Ochrony Ptaków w Ostoi Beskid Niski
Wstępny etap prac objął charakterystykę terenu objętego badaniami z wymienieniem obszarów podlegających jakiejś formie ochrony oraz listę gatunków ptaków szczególnie istotnych dla waloryzacji tego terenu. Zestawiono dostępną literaturę. Zawarte w niej dane są potrzebne do oceny stanu awifauny badanego obszaru oraz kierunku zmian, jakie w niej zachodzą. Przedstawiono również dla gatunków ptaków szczególnie istotnych obszary występowania i liczebność oraz przedstawiono zakres badań terenowych, któe mają te dane uzupełnić lub zweryfikować.


4. Organizacja warsztatów na temat realizacji przedsięwzięcia Opracowanie Planu Ochrony Magurskiego PN, Planu Ochrony Ostoi Magurskiej i Planu Zadań Ochronnych Ostoi Beskid Niski w roku 2012 w Krempnej, Tylawie i Regietowie.

Prace wykonane w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-276/10 w 2013 roku:

1. Operat Ochrony Ekosystemów Leśnych

Kolejnym etapem prac, zgodnie ze specyfikacją było oszacowanie biomasy obszarów leśnych wraz z przestrzenną jej lokalizacją na mapie leśnej. Wykonawca wykorzystał do tego celu dane (wysokość, szerokość i długość korony), oraz autorski algorytm obliczeniowy oparty częściowo na wzorach z literatury, częściowo zaś na własnych przemyśleniach:

BioMassCoeff=a*(L_dbh*L_dbh)*L_h ; gdzie:
a - współczynnik niemianowany, w tym wypadku wynosi on 1 (jeden),
L_dbh - współczynnik wymiaru pierśnicowego został wyliczony ze wzoru:

L_dbh=b*L_h+c*L_cw+d*L_cbh ; gdzie:
b,c,d - współczynniki niemianowane, w tym wypadku wynoszą one zawsze 1 (jeden),
L_h - wysokość drzewa,
L_cw - maksymalna średnica korony podzielona przez 2 – czyli właściwie promień,
L_cbh - wysokość podstawy korony (Pct5).
BioMassCoeff został policzony dla każdego z 3 488 828 drzew wydzielonych w MPN i następnie policzona została jego suma w poszczególnych segmentach, która została znormalizowana powierzchnią wydzielenia i pomnożona przez 100.
Kolumna BIOMASS= SUM_BIOMAS/AREA*100”

Przekazano do MPN wyniki lotniczego skaningu laserowego LIDAR (warstwy w formacie shp: cieki, drogi_ln, luki, poziomice, seg_biomass_ndvi_lai_forest, zlewnie), które odwzorowują wiernie elementy przestrzeni Magurskiego Parku Narodowego - cieki wodne, zasięg zlewni, drogi, linie podziału powierzchniowego, luki i zróżnicowanie lasów ze względu na wysokość drzew oraz kategorię gatunkową (gatunki liściaste i gatunki iglaste).

Kontorli oraz odbiorowi zostały poddane
1. Opisy taksacyjne obwodów ochronych: Baranie,  Huta Krempska, Polany, Żydowskie, Grab, Rozstajne, Kamień, Jaworze.
2. Inwentaryzacja drzewostanów na stałych powierzchniach kołowych dla czterech obwodów ochronnych:  Rostajne (69 powierzchni), Świątkowa (78 powierzchni), Kamień (58 powierzchni), Kąty (45 powierzchni).
3. Weryfikacja rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych w MPN – 2013r (podkłady mapowe z prac terenowych, metodyka prac, lista Wykonawców, formularze terenowe, warstwa GIS) dla obwodów ochronnych: Baranie, Huta Krempska, Polany, Żydowskie, Grab, Rostajne, Jaworze, Kamień, Kąty.

2. Operat Ochrony Ekosystemów Nieleśnych

W ramach pierwszego etapu prac terenowych, zakres prac, zgodnie ze specyfikacją obejmował inwentaryzacje terenowe w części obwodów ochronnych Żydowskie, Huta Krempska, Polany, Grab.

3. Operat Ochrony Flory

Kolejnym etapem prac była:
1. Inwentaryzacja gatunków specjalnej troski.
2.  Inwentaryzacja gatunków Natura 2000.
3. Inwentaryzacja gatunków w kwadratach (rośliny naczyniowe, mchy, wątrobowce,  porosty, śluzowce, grzyby)
4.  Inwentaryzacja gatunków związanych z człowiekiem
5. Sprawozdanie z prac terenowych wykonanych w roku 2013 w ramach Operatu Ochrony Flory MPN
Na podstawie przekazanych przez Wykonawcę materiałów można stwierdzić, że stan realizacji prac terenowych przebiega bez zakłóceń.

4. Operat Ochrony Fauny

W ramach pierwszego etapu prac terenowych, zakres prac, zgodnie ze specyfikacją obejmował:
1. Inwentaryzacje zwierząt w sieci transektów.
2. Długodystansowe tropienia drapieżników - duże ssaki drapieżne (ryś, wilk, niedźwiedź)
3. Inwentaryzacje skupisk odchodów na transektach liniowych.

Kolejnym etapem prac była:
1. Inwentaryzacja płazów, gadów
2. Inwentaryzacja gryzoni
3. Inwentaryzacja koprofagów
4. Inwentaryzacja ryb
5. Inwentaryzacja arachnofauny
6. Inwentaryzacja bobra europejskiego
7. Inwentaryzacja poczwarówki zwężonej vertigo angustior
8. Inwentaryzacja nietoperzy
9. Inwentaryzacja motyli
10. Pędzenia próbne
Na podstawie przekazanych przez Wykonawcę materiałów można stwierdzić, że stan realizacji prac terenowych przebiega bez zakłóceń.

5. Operat Ochrony Przyrody Nieożywionej

Zadanie zostało zrealizowane.

6. Operat Ochrony Walorów Krajobrazowych i Zasobów Kulturowych

Zadanie zostało zrealizowane w 80%. Wykonawca zobowiązał się do wykonania określonych w SIWZ opracowań tekstowych w terminie do końca II kwartału 2014r.

7. Operat Zagospodarowania Turystycznego

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca zobowiązał się do uzupełnienia braków (brak mapy oddziaływania różnych form turystyki na przedmioty ochrony PLH 180001 i PLB 180002,
brak rozdziału „4.3. Ocena wpływu turystyki na siedliska przyrodnicze, gatunki i siedliska gatunków będących przedmiotami ochrony w ostojach Natura 2000”) oraz wykonania określonych w SIWZ wydruków w terminie do końca II kwartału 2014r.

8. Operat Ochrony Ekosystemów Wodnych

Zgodnie z harmonogramem przedstawiono wyniki badań w formie raportu za okres 01.01.2013 – 30.11.2013 z badań terenowych pozwalających dokonać oceny stanu ekologicznego wód Magurskiego Parku Narodowego.
Na podstawie przekazanych przez Wykonawcę materiałów można stwierdzić, że stan realizacji prac terenowych przebiega bez zakłóceń.

9. Operat Ochrony Ptaków na Terenie Ostoi Beskid Niski

Zgodnie z harmonogramem zrealizowana została inwentaryzacja ptaków z grupy gatunków A, B, C, D. Przedstawiono sprawozdanie z prac zrealizowanych w roku 2013 w ramach przygotowania dokumentacji do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 oraz przekazano bazę danych z przestrzenną lokalizacją kwadratów (wszystkich wylosowanych
z zaznaczeniem skontrolowanych w 2013), lokalizacja rzeczywistych punktów
kontroli oraz lokalizacje stwierdzeń gatunków w trakcie kontroli "derkaczowych" oraz dane opisowe gatunków leśnych, szponiastych i sów.

10. Organizacja warsztatów na temat realizacji przedsięwzięcia Opracowanie Planu Ochrony Magurskiego PN, Planu Ochrony Ostoi Magurskiej i Planu Zadań Ochronnych Ostoi Beskid Niski w roku 2013 w Krempnej, Ropie i Chyrowie.

Prace wykonane w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-276/10 w 2014 roku:

1. Operat Ochrony Ekosystemów Leśnych

Kontroli oraz odbiorowi zostały poddane:

1. Opisy taksacyjne obwodów ochronnych: Kąty, Świątkowa, Cieklin, Pielgrzymka.
2. Inwentaryzacja drzewostanów na stałych powierzchniach kołowych dla pięciu obwodów ochronnych:Żydowskie, Grab, Jaworze, Pielgrzymka, Cieklin.

2. Operat Ochrony Ekosystemów Nieleśnych

Kontroli oraz odbiorowi zostały poddane:

1. Prace Terenowe
a) Wykonanie inwentaryzacji zbiorowisk roślinnych (kartowanie zasięgu)
b) Wykonanie zdjęć fitosocjologicznych w siatce powierzchni
c) Inwentaryzacja siedlisk „Natura 2000”
2. Opracowanie Operatu Ochrony Ekosystemów Nieleśnych.

3. Operat Ochrony Flory

Kontroli oraz odbiorowi zostały poddane:

1. Prace Terenowe
a) Inwentaryzacja mchów,
b) Inwentaryzacja grzybów,
c) Inwentaryzacja śluzowców,
d) Inwentaryzacja gatunków Natura 2000,
e) Inwentaryzacja roślin naczyniowych (chronione, rzadkie, zagrożone, gatunki związane z człowiekiem)
2. Opracowanie Operatu Ochrony Flory.

4. Operat Ochrony Fauny

Kontroli oraz odbiorowi zostały poddane:
1. Prace Terenowe
a) Pędzenia próbne
b) Inwentaryzacja dużych drapieżników – tropienia długodystansowe
c) Inwentaryzacja wydry
d) Inwentaryzacja gryzoni

5. Operat Ochrony Walorów Krajobrazowych i Zasobów Kulturowych

Kontroli oraz odbiorowi zostały poddane:
Aktualizacja Operatu Ochrony Walorów Krajobrazowych i Zasobów Kulturowych Magurskiego Parku Narodowego wraz z załącznikami 1-10.
Karty obiektów archeologicznych / obiektów budownictwa i architektury
Mapy:
a) Ukrytej infrastruktury na terenie MPN
b) Walory krajobrazowe MPN i Otuliny
c) Walory kulturowe MPN i Otuliny
d) Zadań ochronnych z uwzględnieniem monitoringu krajobrazu
e) Ukrytej infrastruktura na podkładzie WIG
f) Punktów monitoringu krajobrazu MPN

6. Operat Zagospodarowania Turystycznego

Zadanie zostało zrealizowane.

7. Operat Ochrony Ekosystemów Wodnych

Zadanie zostało zrealizowane.

8. Operat Ochrony Ptaków na Terenie Ostoi Beskid Niski

Projekt Zarządzenia Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych został przekazany do RDOŚ Rzeszów, RDOŚ Kraków oraz MPN.

9. Organizacja warsztatów na temat realizacji przedsięwzięcia Opracowanie Planu Ochrony Magurskiego PN, Planu Ochrony Ostoi Magurskiej i Planu Zadań Ochronnych Ostoi Beskid Niski w roku 2014 w Krempnej, Ropie i Chyrowie.

Zadanie zostało zrealizowane w dniach 12-14 listopada 2014 r. 

Prace wykonane w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-276/10 w 2015 roku:

1. Operat Ochrony Ekosystemów Leśnych

Zadanie zostało zrealizowane.

2. Operat Ochrony Ekosystemów Nieleśnych

Zadanie zostało zrealizowane.

3. Operat Ochrony Flory

Zadanie zostało zrealizowane.

4. Operat Ochrony Fauny

Zadanie zostało zrealizowane.

5. Operat Ochrony Walorów Krajobrazowych i Zasobów Kulturowych

Zadanie zostało zrealizowane.

6. Operat Ochrony Ptaków na Terenie Ostoi Beskid Niski

Zadanie zostało zrealizowane.

W dniu 26.06.2015 został wysłany do RDOŚ Kraków oraz RDOŚ Rzeszów
- Projekt Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002.
- Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 wraz z załącznikami.
- Projekt nowego Standardowego Formularza Danych  obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002
w celu uruchomienia procesu zatwierdzania pzo dla przedmiotowego obszaru.

7. Opracowanie Syntezy Planów Ochrony Ostoi Magurskiej i Magurskiego PN oraz Planu Zadań Ochronnych Ostoi Beskid Niski.

W dniu 26.06.2015 został wysłany do Ministerstwa Środowiska
- Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w ustanowienia planu ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego
- Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska PLH180001
w celu uruchomienia procesu zatwierdzania ww dokumentów.

 

Więcej informacji (Harmonogram realizacji projektu, Aktualności)

Image

Facebook