en pl
Zj�cie

Ry fot. Renata i Marek Kosiscy

zobacz ca�� galeri� ]

 

wi�cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » INTERREG

INTERREG

Rowerem przez pogranicze - przyroda, kultura i historia na dwóch kółkach

Image

 

 

Tytuł projektu: Rowerem przez pogranicze - przyroda,  kultura i historia na dwóch kółkach

 

Partner wiodący: Magurski Park Narodowy www.magurskipn.pl

 

Partnerzy projektu: Obec Nižna Polianka www.obecniznapolianka.sk

                                Gmina Sękowa www.sekowa.pl

 

Opis projektu:

Projekt realizowany będzie przy współpracy Słowackiej Gminy Nižna Polianka oraz Gminy Sękowa. Niniejszy projekt ma na celu wzmocnienie transgranicznej współpracy partnerskiej Magurskiego Parku Narodowego, Gminy Sękowa i Gminy Nižna Polianka w sferze wspólnej ochrony, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowego.

 

W ramach realizacji projektu zaplanowano wykonanie następujących zadań:

1.Utworzenie i wyposażenie ścieżki rowerowej w małą architekturę - wyznaczenie szlaku rowerowego przez Nieznajową łączącego "Winny szlak rowerowy" (woj. Małopolskie) i szlak rowerowy "Na styku Kultur" (z Jasła do słowackiego Bardejova). W ramach zadania na trasie zostaną wykonane obiekty małej architektury m.in.: wiata ogniskowa, ławy, stojak na rowery.

2.Obiekty kultury pogranicza – w ramach realizacji zadania powstaną miniatury cerkwi, które zostaną postawione obok fundamentów nieistniejących już cerkwi w Świerzowej Ruskiej, Żydowskim, Ciechani oraz Nieznajowej. Wzdłuż ścieżki interpretacyjnej „Nieznajowa” zostaną wyremontowane przydroże krzyże i zostanie wymienione ich ogrodzenie.  Dodatkowo planowany jest montaż paneli interpretacyjnych wykonanych na podstawie archiwalnych fotografii, przedstawiających wsie Nieznajowa i Świerzowa Ruska. Stojąc przy panelach interpretacyjnych (ustawionych w w/w nieistniejących miejscowościach) będzie można zobaczyć jaki widok roztaczał się dawniej z tych miejsc.

3. Działania informacyjne i promocyjne – w ramach zadania planowane jest spotkanie informacyjne na temat planowanych działań w projekcie. Natomiast na zakończenie projektu zostanie zorganizowany rajd rowerowy. Planowana trasa rajdu to Nižna Polianka – Bartne (gmina Sękowa).

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój i promocja turystyczna terenu pogranicza poprzez pokazanie ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego. Celami szczegółowymi są: Tworzenie infrastruktury dla rozwoju turystki pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o przyrodnicze i kulturowe walory terenu oraz umocnienie bezpośrednich kontaktów między społecznością polską i słowacką.

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 – 30.09.2021r.

 

Całkowita wartość projektu to 56 699,31 EURO, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie wyniesie 48 194,41 EURO tj. 85%.

 

 

Cykloturistika v pohraničí - príroda, kultúra a história poznávaná na dvoch kolesách

 

Názov projektu: Cykloturistika v pohraničí - príroda, kultúra a história poznávaná na dvoch kolesách

 

Vedúci partner: Magurský národný park  www.magurskipn.pl

 

Partneri projektu: Obec Nižná Polianka  www.obecniznapolianka.sk

                             Stredisková obec  Senkowa  www.sekowa.pl

 

Popis projektu:

Projekt  bude realizovaný  medzi slovenskou obcou v Nižnej Polianke a Gminou v Senkowej. Tento projekt stanovuje  cieľ posilniť cezhraničnú partnerskú spoluprácu medzi Magurským  národným parkom,  Gminou Senkowa a obcou Nižná Polianka v oblasti spoločnej ochrany, rozvoja a podpory kultúrneho dedičstva oboch národov.

 

V rámci realizácie projektu boli naplánované tieto úlohy:

1. Zriadenie a vybavenie cyklotrasy drobnou architektúrou - určenie cyklotrasy cez Nieznajowu, prepojenie „Vínnej cyklotrasy“ (Malopoľské vojvodstvo) a cyklotrasy „V mieste stretnutia kultúr“ (z Jasla do slovenského Bardejova). V rámci úlohy na trase budú vyrobené drobné objekty architektúry vrátane: prístrešok s ohniskom, lavičky, stojan na bicykle.

2. Kultúrne objekty pohraničia - v rámci úlohy budeú vytvorené miniatúry cerkiev, ktoré budú umiestnené pri základoch už neexistujúcich cerkiev vo Świerzowej Ruskej, v Żydowskom, Ciechaniji a Nieznajowej. Pozdĺž poznavacieho chodníka „Nieznajowa“ sa zrekonštruujú cestné kríže a vymení sa ich oplotenie. Ďalej je plánovaná inštalácia informačných panelov vytvorených na základe archívnych fotografií zobrazujúcich dediny Nieznajowa a Świerzowa Ruska. Keď budete stáť pri informačných paneloch (umiestnených na vyššie uvedených neexistujúcich miestach), uvidíte, aký pohľad bol z týchto miest v minulosti.

3. Informačné a propagačné činnosti - v rámci úlohy je naplánované informačné stretnutie o plánovaných činnostiach v projekte. Na konci projektu bude usporiadaná cyklistická rally. Plánovaná trasa rally je Nižna Polianka - Bartne (obec Sękowa).

 

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je rozvoj a turistická propagácia prihraničnej oblasti prejavom ochrany prírody a prírodného dedičstva. Konkrétne ciele sú: Vytvorenie infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí na základe prírodných a kultúrnych hodnôt oblasti a posilnenie priamych kontaktov medzi poľskou a slovenskou komunitou.

 

Obdobie realizácie projektu: 01/10/2020 - 30/09/2021.

 

Celková hodnota projektu je 56 699,31 EUR vrátane finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na 48 194,41 EUR, tj 85%.

 

 

Image

 

strona 1 z 3 | nastpna »
Facebook