en pl
Zj�cie

Biegacz urozmaicony fot. Pawe Niemiec

zobacz ca�� galeri� ]

 

wi�cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Plan Ochrony » Zawiadomienie

Zawiadomienie

 

Krempna, dnia: 28.08.2012r.

 

 

Zawiadomienie

Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego o przystapieniu do opracowania projektu planu ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego, planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska PLH180001 oraz planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002

Na podstawie art. 19 ust. 1a, art. 28 ust. 3 i 4, art. 29 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2009, Nr 151, poz.1220 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.), § 3 i 6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporzadzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i skladników przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794), § 2 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporzadzania projektu planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporzadzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401 ze zm.)

zawiadamia się

o przystapieniu do opracowania projektu planu ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego, projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska PLH180001 oraz projektu planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody projekt planu ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego bedzie uwzglednial zakres, o którym mowa w art. 29 tej ustawy konieczny do uznania go jako plan ochrony dla obszarów Natura 2000: obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Ostoja Magurska PLH180001 oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Beskid Niski PLB180002 w czesci polozonej w granicach Parku.

Zainteresowane osoby i podmioty maja mozliwosc zapoznania sie z powstajaca dokumentacja projektów:

- planu ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego w Osrodku Edukacyjnym wraz z Muzeum MPN, Krempna 59 w godz. od 900 – 1400 (po wczesniejszym umówieniu telefonicznym 13 44 14 099). Aktualne informacje o stanie zaawansowania prac nad ww. projektem oraz mozliwe do udostepnienia i opublikowania wyniki tych prac, beda sukcesywnie publikowane na stronie Magurskiego Parku Narodowego www.magurskipn.pl, zakladka „Plan ochrony”.

- planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska PLH180001 oraz planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 w czesci polozonej poza Magurskim Parkiem Narodowym:

Aktualne informacje o stanie zaawansowania prac nad ww. projektami oraz mozliwe do udostepnienia i opublikowania wyniki tych prac, beda sukcesywnie publikowane na stronach internetowych Magurskiego Parku Narodowego www.magurskipn.pl, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie http://rzeszow.rdos.gov.pl w zakladce „Plany zadan ochronnych dla obszarów Natura 2000” oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie http://krakow.rdos.gov.pl w zakladce „Natura 2000 – aktualnosci ? Plany zadan ochronnych”.

Uwagi i wnioski do ww. projektów mozna skladac w formach okreslonych w art. 40 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. Uwagi i wnioski w formie pisemnej nalezy skladac na adres Dyrekcji Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej, 38-232 Krempna 59 lub tez za posrednictwem poczty elektronicznej na adres planochrony@magurskipn.pl. Ustosunkowanie sie do nich nastapi w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty ich wplywu. Organem wlasciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest:

- Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego dla projektu planu ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego uwzgledniajacego zakres planu ochrony dla obszarów Natura 2000 Ostoja Magurska PLH180001 i Beskid Niski PLB180002 dla ich czesci polozonych w granicach Parku;

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie dla projektów planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska PLH180001 oraz planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 w czesci tych obszarów polozonych poza granicami Magurskiego Parku Narodowego a znajdujacych sie w granicach województwa podkarpackiego;

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie dla projektów planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska PLH180001 oraz planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 w czesci tych obszarów polozonych poza granicami Magurskiego Parku Narodowego a znajdujacych sie w granicach województwa malopolskiego.

 

Po opracowaniu projektu planu ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego, projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska PLH180001 oraz projektu planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 zainteresowane osoby i podmioty beda mialy prawo zapoznania sie z nimi oraz mozliwosc zgloszenia do nich uwag i wniosków.

Odrebnym Zawiadomieniem podana zostanie informacja o terminie wylozenia do publicznego wgladu projektów ww. dokumentów oraz o sposobie skladania uwag i wniosków.

 

Dyrektor Magurskiego

Parku Narodowego

Pliki do pobrania:

Facebook