en pl
Zj�cie

Lapidariumn koło cerkwi w Kotani fot. Agnieszka Nowak

zobacz ca�� galeriďż˝ ]

 

wiďż˝cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » Fundusz Le¶ny

Fundusz Le¶ny

Ochrona ekosystemów le¶nych Magurskiego Parku Narodowego - dofinansowanie z Funduszu Le¶nego 2020

 

W dniu 11.05.2020 roku Magurski Park Narodowy podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych umowę o dofinansowanie z Funduszu Leśnego nr EZ.0290.1.9.2020 na realizację zadania pn. „Ochrona ekosystemów leśnych Magurskiego Parku Narodowego”.

W ramach w/w zadania zaplanowano wykonanie następujących działań:

1. Przebudowa drzewostanu – w ramach działania przewiduje się usunięcie części drzew w drzewostanach sosnowo – brzozowych na gruntach porolnych oraz m in. zakup środków ochrony indywidualnej dla pilarza i nadzoru.

2. Cięcia odsłaniające – w ramach działania przewiduje się stopniowe przerzedzanie drzewostanu w celu stworzenia prawidłowych warunków do rozwoju i wzrostu jodły w drzewostanach mieszanych.

3. Konserwacja ogrodzeń – w ramach działania przewiduje się ochronę upraw leśnych i młodników poprzez naprawę istniejących ogrodzeń.

4. Czyszczenia wczesne – w ramach działania przewiduje się regulację zagęszczenia i składu gatunkowego drzew w uprawach.

5. Czyszczenia późne - w ramach działania przewiduje się regulację zagęszczenia i składu gatunkowego drzew w młodnikach.

6. Indywidualna ochrona upraw – w ramach działania planuje się ochronę upraw leśnych i młodników przez ich zabezpieczenie przed zwierzyną płową środkami zapachowymi.

7. Produkcja sadzonek na otwartej powierzchni – w ramach zadania przewiduje się zwalczanie chwastów na powierzchni dróg i ścieżek i zakup materiałów eksploatacyjnych.

8. Trzebież późna – w ramach działania przewiduje się regulację składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew w drzewostanach.

9. Zrywka drewna – w ramach działania przewiduje się transport uprzednio pozyskanego w lesie drewna na skład w celu późniejszego wywiezienia.

10. Infrastruktura drogowa – w ramach działania przewiduje się zakup żwiru do utwardzenia powierzchni szlaków oraz składów leśnych.

11. Utrzymanie szlaków i infrastruktury – utrzymanie czystości – w ramach działania planuje się prowadzenie bieżącego utrzymania infrastruktury turystycznej – wywóz odpadów zebranych na szlakach turystycznych oraz postawienie i serwisowanie toalet w miejscach dziennego wypoczynku.

12. Remont drogi Folusz – Reszówki (ścieżka rowerowa) – w ramach działania planuje się wyczyszczenie rowów, profilowanie dna skarp, wykonanie sączków, likwidacja barier betonowych, ścinanie poboczy i zakup klińca do stabilizacji sączków.

13. Zachowanie bezpieczeństwa na szlakach i drogach – w ramach działania planuje się: wykaszanie miejsc dziennego wypoczynku, remont i konserwację infrastruktury turystycznej, zakup materiałów (belek) do bieżących napraw infrastruktury turystycznej, wymianę barier przy wychodni skalnej „Diabli Kamień”, brukowanie odcinka szlaku prowadzącego na diabli kamień i remont tablic informacyjnych w nieistniejących miejscowościach.

Zadanie zostanie zrealizowane do 15 grudnia 2020 roku, a całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Leśnego wynosi 1 530 464,27 zł.

 

« poprzednia | strona 9 z 12 | następna »
Facebook