en pl
Zj�cie

Omieg górski arch. MPN

zobacz ca�� galeriďż˝ ]

 

wiďż˝cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » POIi¦ 2014-20

Program Operacyjny Infrastruktura i ¦rodowisko 2014-20

Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego

Projekt POIS.02.04.00-00-0168/16

Image

17 marca 2017 roku została podpisana umowa odnośnie realizacji projektu „Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego”.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe ze środków  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 092 314,24 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 1 600 415,24 zł. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.04.2017 do 30.06.2021.

Głównymi celami projektu są:
1. Ochrona siedlisk nieleśnych poprzez prowadzenie zabiegów ochrony czynnej dla odtworzenia i utrzymania ich właściwego stanu: 6510 niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, 6520 górskie łąki konietlicowe i mietlicowe, 7230 górskie i niżowe torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 6230 bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, 65XX eutroficzne łąki wilgotne (Calthion).
2. Ochrona roślin i zwierząt ekosystemów nieleśnych poprzez czynną ochronę ich siedlisk i miejsc występowania: mieczyk dachówkowaty, kosaciec syberyjki,  stroczyca kulista, ozorka zielona, goryczka wąskolistna, podejźrzon rutolistny, selernica żyłkowana, kukułka krwista, storczyk męski, niepylak mnemozyna, modraszek arion, poczwarówka zwężona.
3. Poprawa bazy żerowej dużych drapieżników poprzez odtworzenie i utrzymywanie starych sadów jako bazy żerowej dla niedźwiedzia brunatnego oraz zachowanie specyficznych ekosystemów związanych ze starymi sadami.
4. Ochrona zimowych schronień nietoperzy (mopek zachodni, gacek brunatny, nocek wąsatek i rudy) przez remont starych piwnic ziemnych.
5. Likwidacja barier utrudniających swobodne przemieszczanie i rozprzestrzenianie się zwierząt (Wilk, Niedźwiedź brunatny) poprzez usunięcie pozostałości starej infrastruktury gospodarczej.
6. Niwelacja konfliktu pomiędzy reżimem ochronnym a interesem prywatnych właścicieli działek w głównym kompleksie MPN poprzez wykup gruntów.  

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
- likwidacja barier antropogenicznych
- ochrona siedlisk nieleśnych
- uprzątnięcie biomasy po zabiegach ochronnych  z siedlisk łąkowych
- przywracanie właściwego stanu ochrony gatunków roślin i ich siedlisk
- przywracanie właściwego stanu ochrony gatunków motyli i ich siedlisk
- ochrona poczwarówki zwężonej
- przygotowanie zimowych schronisk dla nietoperzy
- poprawa bazy żerowej dużych drapieżników poprzez zachowanie starych sadów owocowych
- zakup gruntów o powierzchni ok. 0,5 ha na potrzeby ochrony przyrody
- zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu
- wykonanie dwóch parkingów przy ścieżce przyrodniczej "Kiczera"
- wydanie publikacji  na temat projektu (kluczyk do oznaczania gatunków łąkowych, przepiśnik na przetwory z owoców z sadu, foldery edukacyjne o magurskich łąkach i sadach, plakaty edukacyjne z gatunkami  i tablice edukacyjne „Łemkowskie sady”, „Magurskie łąki”)
- prowadzenie akcji edukacyjnych na temat projektu (spacery otwarte w ramach akcji „Tu i teraz”, otwarte warsztaty i prelekcje
- wydanie kalendarzy o siedliskach i gatunkach objętych projektem

Image

Załącznik nr 1c do Umowy Powierzenia: klauzula informacyjna.

 

« poprzednia | strona 4 z 4
Facebook