en pl
Zjęcie

Jarzębatka, fot. Dawid Pszczoła

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 
Kup biletImage

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Image

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Aktualności »

2019-07-24 09:03:27

 

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko:

DYREKTORA WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO (sygn: K/PN/6/19)

Wymagania niezbędne:

− posiadanie obywatelstwa polskiego;

− posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;

− posiadanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekonomii oraz znajomość przepisów prawa dotyczących w szczególności rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowania Wolińskiego Parku Narodowego;

− posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;

− posiadanie kompetencji kierowniczych (zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, zorientowanie na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne, doskonalenie zawodowe);

− korzystanie z pełni praw publicznych;

− nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

− niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi.

Wymagania pożądane:

− posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych;

− umiejętność autoprezentacji;

− znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;

− doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą w parkach narodowych.

Zakres wykonywanych zadań dyrektora parku narodowego:

− zarządzanie Wolińskim Parkiem Narodowym;

− reprezentowanie Wolińskiego Parku Narodowego w stosunkach cywilnoprawnych;

− realizacja ustaleń planu ochrony albo zadań ochronnych oraz wydawanie zarządzeń określających sposoby korzystania z obszarów parku narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;

− prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz udział w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenie odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody;

− współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;

− nadzór nad obszarami Natura 2000 będącymi w całości lub w części na obszarze parku narodowego. − list motywacyjny;

− poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

− życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;

− poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, tj. posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;

− poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej, poświadczające spełnienie wymagań dotyczących stażu pracy tj. sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;

− oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

− oświadczenie o tym, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

− oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

− kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych;

− kopie dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego;

− kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą w parkach narodowych; kandydat może złożyć referencje dotyczące jego dotychczasowej działalności zawodowej.

− weryfikacja formalna nadesłanych aplikacji;

− ocena merytoryczna doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów, niezbędnych do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego;

− test wiedzy;

− prezentacja dotycząca koncepcji zarządzania parkiem narodowym, obejmująca zagadnienia realizacji celów parku narodowego, zagadnienia administracyjno-prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne i społeczne funkcjonowania parku;

− rozmowa kwalifikacyjna.

− w aplikacji należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;

− kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po weryfikacji aplikacji, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną o terminie, miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru;

 

Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

Informacje o metodach i technikach naboru:

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Środowiska

Departament Ochrony Przyrody

ul. Wawelska 52/54; 00-922 Warszawa

Termin i sposób składania dokumentów:

Termin składania dokumentów upływa z dniem 5 sierpnia 2019 r.

Dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio lub drogą pocztową (o zachowaniu terminu decyduje data nadania dokumentów) na adres: Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Przyrody, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pokój nr 378a, w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym K/PN/6/19.

Inne informacje

− bliższe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 22 36 92 479;

− dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko Dyrektora Parku Narodowego

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, jako organ przeprowadzający nabór na stanowisko dyrektora parku narodowego.

Inspektor ochrony danych

Możesz się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail:

inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl.

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa ['] (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania dla dyrektora parku narodowego [1]) jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w naborze.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, jednak nieobowiązkowe. Przesłanie takich danych będziemy traktowali jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe w zakresie określonym przepisami prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru [2], natomiast inne dane osobowe na podstawie zgody [3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywali:

  1. przez okres realizacji naboru,
  2. przez 3 miesiące od dnia zakończenia naboru (dotyczy dokumentów aplikacyjnych),
  3. przez 5 lat od zatwierdzenia protokołu z naboru (dotyczy dokumentacji z naboru).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą firmy świadczące usługi informatyczne oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych,
  5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa

Komentarze [0] | Dodaj komentarz

Facebook