en pl
Zj�cie

Larwa pasikonika z rodziny Tettigoniidae fot. Bogusława Jankowska

zobacz ca�� galeriďż˝ ]

 

wiďż˝cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Plan Ochrony » Ogłoszenie 2

Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28), w związku z art. 39 - 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16),

zawiadamiam

o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu planu ochrony Magurskiego Parku Narodowego.

Jednocześnie informuję, iż:

http://magurskipn.pl/download/data/projekt_rozporzadzenia_ms_dla_magurskiegopn_28.03.2023.pdf oraz w siedzibie Magurskiego Parku Narodowego, 38-232 Krempna 59, a także w siedzibach Urzędów Gminy na terenie których znajduje się Magurski Park Narodowy tj. Urząd Gminy Krempna, Urząd Gminy Nowy Żmigród, Urząd Gminy Sękowa, Urząd Gminy Dukla, Urząd Gminy Osiek Jasielski, Urząd Gminy Dębowiec, Urząd Gminy Lipinki;

http://magurskipn.pl/download/data/mpn_formularzzgloszeniowyplanochrony.pdf

http://magurskipn.pl/download/data/tabela_z_zestawionymi_uwagami_w_ramach_konsultacji_spolecznych_projektu_rozporzadzenia_ministra_srodowiska_w_sprawie_ustanowienia_planu_ochrony_dla_magurskiegopn.pdf

Pliki do pobrania:

Facebook