en pl
Zjęcie

Lapidariumn koło cerkwi w Kotani fot. Agnieszka Nowak

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

RODO

Obowiązek informacyjny - RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych w Magurskim Parku Narodowym.

1. Administratorem danych osobowych jest Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej.
adres: Magurski Park Narodowy, Krempna 59, 38-232 Krempna
telefon: (+48) 134414099
e-mail: mpn (at) magurskipn.pl

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora:
telefon: (+48) 134414099
e-mail: iod (at) magurskipn.pl

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne do Sekretariatu Magurskiego Parku Narodowego, Krempna 59 lub pocztą tradycyjną na adres: Krempna 59, 38-232 Krempna.


3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań publicznych, określonych ustawą z dnia 16.04.2004 r. „O ochronie przyrody” (tekst jedn. Dz.U. z2018 r. poz., 142) oraz innymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do Parków Narodowych.

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu bądź załatwienia innej sprawy w Magurskim Parku Narodowym.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

Dane osobowe będą usuwane w terminach wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 styczni a 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów  akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator .

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Pliki do pobrania:

Facebook